De gezondheid van uw medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor de medewerkers zelf. Ook u als werkgever heeft baat bij fitte, energieke arbeidskrachten. Vitale, gelukkige medewerkers zorgen immers voor meer productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Als werkgever bent u sinds 1 januari 1994 (Arbowet) verplicht te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van uw medewerkers. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en wordt schriftelijk vastgelegd. Vervolgens moet u in een Plan van Aanpak (PvA) heel duidelijk aangegeven binnen welke termijn u welke maatregelen gaat nemen om de geïnventariseerde risico’s te verminderen én wat de verwachte opbrengst is van deze maatregelen.

Dat een RI&E al 27 jaar verplicht is, is toch nog niet bij alle bedrijven bekend. In 2019 gaf slechts 52 procent van de werkgevers aan een RI&E te hebben. Dit percentage is al jaren stabiel. Grote(re) organisaties hebben veel vaker een RI&E dan klein(re) bedrijven. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 een “Meerjarenplan SZW voor het verbeteren van de naleving van de RI&E” ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de “Week van de RI&E”, die dit jaar liep van 21 t/m 25 juni.

Is een RI&E voor u verplicht ?

Er wordt wel eens verkeerdelijk aangenomen dat een RI&E alleen voor ‘grote’ bedrijven verplicht is. Maar dat klopt niet! ALLE werkgevers met personeel in dienst waarover ze gezag uitvoeren, zijn verplicht een RI&E en bijbehorend PvA te hebben. Die verplichting geldt ook wanneer u uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten in uw bedrijf te werk stelt. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van uitzendkrachten, dan bent u bijkomend verplicht om een kopie van uw RI&E op te sturen naar het uitzendbureau.

Enkele kanttekeningen. Werkt u in uw organisatie uitsluitend met vrijwilligers, dan is een RI&E voor u alleen verplicht wanneer ze in uw organisatie werken met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. Heeft uw bedrijf personeel voor minder dan 40 uur per week in dienst, dan kunt u gebruik maken van een verkorte versie van de RI&E, de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Gevolgen van het niet hebben van een RI&E

Heeft u geen RI&E (en bijbehorend PvA) dan kan u dat een aanzienlijke boete opleveren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) inspecteert namelijk niet alleen de feitelijke werkomstandigheden, maar kijkt ook na óf u een RI&E en PvA heeft, óf de RI&E is getoetst door een gecertificeerde arbodienst en óf de arbodienst geadviseerd heeft bij het PvA. Ook wordt gecontroleerd of de RI&E en PvA overeenkomen met de praktijk op de werkvloer. Heeft u geen RI&E en/of PvA of is de RI&E en/of PvA niet meer up-to-date, dan kan een waarschuwing of onmiddellijk een boete volgen. In navolging van het bovengenoemde “Meerjarenplan” voert de Inspectie SZW méér en strengere controles uit, zijn de boetes verhoogd en worden de boetes ook sneller uitgedeeld.

Het belang van een RI&E voor veiligheid en gezondheid

Met een RI&E toont u als werkgever aan dat u actief bezig bent met de veiligheid en gezondheid van iedereen die in uw bedrijf werkt. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar door de risico’s op ongelukken en ziektes nauwgezet in kaart te brengen, kan veel onnodig leed voorkomen worden.

Het hoeft niet altijd over omgang met gevaarlijke stoffen of werken op gevaarlijke hoogtes te gaan. Voor kantoormedewerkers kan ettelijke uren achter elkaar achter een beeldscherm werken, ook tot behoorlijke gezondheidsgevolgen leiden. Werkdruk en werkstress zijn ook risico’s waar steeds meer werknemers mee te maken krijgen en die ook steeds vaker tot verzuim leiden.

Hoe gaat u te werk?

U kunt zelf een RI&E maken en uitvoeren, maar u mag zich ook baseren op reeds bestaande RI&E’s. Zo bestaan er veel branche RI&E-instrumenten, die de sectorspecifieke risico’s al gedetailleerd omschrijven. Op rie.nl vindt u een goed overzicht. Stelt u een RI&E op dan kunt u, onder voorwaarden, verplicht zijn deze te laten toetsen. Of dit voor u geldt, is onder andere afhankelijk van het aantal werkzame medewerkers in uw bedrijf (alle vestigingen tezamen) en het feit of u al dan niet een contract met een gecertificeerde arbodienst heeft.

Hou er rekening mee dat een RI&E een levend document is. De omstandigheden in uw bedrijf kunnen veranderen. U kunt een nieuwe productlijn lanceren, uw dienstenpakket kan uitbreiden, misschien gaan u verbouwen / verhuizen,… Er kan ook sprake zijn van een wereldwijde pandemie, zoals corona, waardoor een andere manier van werken (anderhalvemeter afstand, handen wassen enz) ingevoerd wordt. Dit betekent dat de RI&E ook steeds geactualiseerd moet worden.

Goede gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke troeven. Als uw medewerkers hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen doen, daalt het ziekteverzuim en zijn ze gemotiveerder en productiever. Wilt u graag hulp bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf? Bent u benieuwd welke tools tot uw beschikking staan om een duidelijke RI&E en concreet Plan van Aanpak op te stellen, waarmee u alle risico’s kunt aanpakken? Wilt u graag weten welke rechten en plichten u heeft op het vlak van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van verzuim? Uw project krijgt een kickstart door een beroep te doen op een Arbo / verzuimspecialist van Sparkle HRM. Neem gerust contact op!

Leave your thoughts

Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.

Vlasfabriek
Overschieseweg 10-12
3044 EE Rotterdam
KVK: 81164165
BTW-nummer: 861963556B01
IBAN: NL63INGB0006607787
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]